Oferta Usług PRO-INVENT

 • -projekty obiektów mieszkalnych

  -projekty obiektów użyteczności publicznej

  -projekty obiektów przemysłowych

  -projekty obiektów inwentarskich

  -projekty sieci i przyłączy

 • -inwentaryzacje

  -oceny stanu technicznego, ekspertyzy techniczne

  -modernizacje, przebudowy i rozbudowy budynków

 • -adaptacja projektów gotowych

  -sprzedaż projektów gotowych

  -zmiany sposobu użytkowania - adaptacje

  -termomodernizacje wraz z audytem

 • -kosztorysy

  -świadectwa energetyczne

  -specyfikacje techniczne

  -uzgodnienia

  -kompleksowa obsługa

  -nadzory

Statystyki firmy :

 • 1312

  Projekty

 • 1137

  Klienci

 • Oferujemy państwu szeroką gamę usług poczynając od najprostszych projektów po skomplikowane.

  Jako biuro projektowe z dużym stażem na rynku służymy Państwu fachową pomocą w bardzo szerokim spektrum działań zarówno przedprojektowych jak i projektowych. Naszą specjalnością są projekty obiektów zarówno mieszkalnych jak i obiektów przemysłowych oraz inwentarskich. Ponadto zajmujemy się przebudowami oraz rozbudowami budynków, modernizacjami oraz inwentaryzacjami. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy planują budowę czy remont - w związku z tym poszukują profesjonalnej obsługi na terenie Choszczna i okolic.

 • 100%
  Zawowoleni klienci
Właściciel firmy - mgr inż. Krzysztof Machowski
Właściciel firmy - mgr inż. Krzysztof Machowski

Absolwent Wydziału budownictwa i architektury Politechniki Szczecińskiej (ZUT)

Warunki techniczne budynków - to pewien złożony zbiór wymagań, analizowanych każdego dnia przez profesjonalistów. Warunki techniczne budynków zostały określone ściśle w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawowe wyposażenie techniczne budynku według tego rozporządzenia to instalacja elektryczna, instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody, przewody kominowe, instalacje ogrzewcze, kanalizacja ściekowa i deszczowa, wentylacja i klimatyzacja  Instalacja gazowa na paliwa gazowe i wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych.

 

Inwestycja budowlana -  pojęcie ściśle związane z dokonywaniem robót budowlanych. Inwestycja budowlana to ogół czynników składających się na cały proces budowy określonego budynku. Z inwestycją budowlaną związane jest uzyskiwanie różnego rodzaju decyzji, zezwoleń, rozpoczęcie budowy, zainwestowanie określonej sumy pieniężnej. Inwestycje budowalne o większym rozmiarze bardzo często realizowane są przez doświadczonych deweloperów oraz duże firmy budowalne. Praktycznie każda inwestycja budowlana wymaga współpracy z architektem.  

 

Inwentaryzacja budowlana -  to odtworzenie oraz opracowanie aktualnych planów budowli na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Profesjonalną inwentaryzację budynku tak samo jak projekt budowlany wykonuje się w formie oprawionych a także pod0pisanych rysunków technicznych, z dołączonymi cyfrowymi ich projektami w formatach DXF oraz DWG. Inwentaryzacja budowlana powinna zawierać miedzy innymi: rzut działki w Sali 1:500, opis materiałów budowlanych, z których wykonano elementy budynku a także opis techniczny budynku z uwzględnieniem rodzaju budynku, liczby jego kondygnacji, całej wysokości oraz lokalizacji.

 

Kosztorys budowlany -  zwany również kosztorysem inwestorskim zawiera przede wszystkim zestawienie materiałów na budowę domu, obejmujący niezbędne do rozpoczęcia budowy wyliczenia wraz z uśrednionymi cenami. Kosztorys budowlany dzieli się na następujące etapy budowy: stan zero, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty , prace wykończeniowe  i instalacje. Dobrze wykonany kosztorys budowlany pozwoli przygotować się przyszłemu inwestorowi na czekające go koszty związane z inwestycją. Kosztorys budowlany w swej treści obok cen poszczególnych materiałów i ich ilości obejmuje również określenie kosztów związanych z wypożyczeniem sprzętu budowlanego oraz szacunkowych kosztów robocizny.

 

Kosztorys inwestorski -  zwany również kosztorysem budowlanym odpowiednia kosztorysu inwestorskiego pozwoli na realną ocenę możliwości finansowych inwestora. Zamawiając kosztorys inwestorski należy pamiętać, że obejmuje on w swojej treści i analizie zestawienie ilości materiałów dla projektu oryginalnego. W przypadku projektu budowlanego zamiennego oraz różnego rodzaju zmian adaptacyjnych, jakie zmienią konstrukcje budynku, dla którego sporządzono kosztorys uwzględnić należy zmiany w ilości materiałów potrzebnych do zrealizowania budowy. W kosztorysie obok ilości materiałów oraz ich cen znajduje się także określenie szacunkowych kosztów robocizny oraz kosztów związanych z wypożyczeniem sprzętu budowlanego.

 

Kosztorys ofertowy -  jest dokumentem kosztowymi i jego najważniejszym celem jest zaprezentowanie cenowej oferty wykonania określonych robót budowlanych. Kosztorys ofertowy jest wykonywany na potrzeby negocjacji lub przetargu przez ich uczestników i obejmuje w swojej treści informacje dotyczące ceny danych robót budowlanych, które podjąć ma uczestnik licytacji lub przetargu. Przedmiary robót oraz projekty wykonawcze są podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego.

 

Obmiar robót budowlanych - Ilości robót zależy przede wszystkim od ich rodzaju a także  warunków ich wykonywania.  Dokonując obmiaru czyli obliczając ilości robót, należy zwrócić uwagę na wielkość nakładów rzeczowych jakie są niezbędne do wykonania określonej jednostki produkcji.  Ważną sprawą jest to, że nie można obmierzać łącznie takich robót, dla których zużycie materiałów i normy czasu i są różne – co wiążę się z tym, że koszty ich dokonania również się od siebie różnią. Wyniki dokonanych obmiarów wpisuje się do książki obmiarów czyli  Rejestru Obmiarów wraz z ewentualnymi załącznikami.

 

Nadzór budowlany -  jest systemem nadzorowania i kontrolowania wszelkich procesów budowlanych. Na szczeblu państwowym kontrolę tą sprawują: Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz organy nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania ustawowe przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Podstawowe obowiązki wszystkich organów nadzoru budowlanego to przede wszystkim wydawanie decyzji administracyjnych oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Państwowy nadzór budowlany kontroluje zgodność zagospodarowania terenu z istniejącymi planami miejscowego zagospodarowania przestrzennego i kontroluje warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia w procesach budowlanych.

 

Nadzór inwestorski -  jest obowiązkiem kontroli wszelkich obiektów i procesów budowlanych, który w większości przypadków jest ustanowiony przez samego inwestora albo też zostaje nałożony na inwestora przez właściwy organ w treści wydanej dla niego decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadkach robót budowlanych, które uzasadnione są wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub przewidywanym negatywnym wpływem na środowisko naturalne ustanawiany jest obowiązkowo.

 

Nadzór autorski -  jest obowiązkiem publicznoprawnym. Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta – architekta jaki wynika z art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego i może on być wymagany przez inwestora bez względu na postanowienia zawarte w umowie. Uzasadnieniem wprowadzenia nadzoru autorskiego jest w głównej mierze interes publiczny. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku dokonywania określonych robót budowlanych zgodności tej realizacji z projektem a także pozwala na dokonywania zmian w danych projekcie.

 

Ekspertyza techniczna budynku – aby dokonaćoceny stanu technicznego budynku może zostać wykonana opinia bądź ekspertyza technicznej. Ekspertyza techniczna jest ogólną oceną stanu danego budynku, dla którego jest wykonywana poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego stropów, ścian, fundamentów, jego elewacji i dachu oraz pozostałych elementów konstrukcji. Ekspertyza techniczna jest opracowaniem szerszym w swej treści niż opinia techniczna, stąd też jest dokumentem droższym, oba dokumenty sporządzane są przez rzeczoznawcę budowlanego.

 

Opinia techniczna budynku -  jest obok ekspertyzy technicznej budynku oceną stanu określonego budynku, jest ona jednak dokumentem węższym treściowo niż ekspertyza. Opinia techniczna budynku jest przygotowywana przez rzeczoznawcę budowlanego. Zwyklewydawana jest przez rzeczoznawcę na podstawie dokonanych oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przeanalizowaniu udostępnionej mu. Diagnoza w takim stawiana jest na podstawie doświadczenia osoby, która ją wystawia stąd też opinie dotyczące jednego obiektu budowlanego mogą się od siebie różnić.

 

Ocena stanu technicznego budynku -  dokonywana jest w formie opinii technicznej bądź ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę budowlanego. Oba dokumenty różnią się od siebie treścią a co za tym idzie kosztem ich sporządzenia. Ekspertyza techniczna budynku jest dokumentem obszerniejszym zawierającym większą ilość informacji oraz dokonywana jest również dla jej celów większa ilość badań. Jeśli chodzi o opinię techniczną budynku, zawiera ona nieco mniej informacji.

 

Opis techniczny budowlany -  jest elementem opisowym rysunkowej części projektu technicznego – jego uzupełnieniem. w budowlanym opisie technicznym podawane są techniczne dane budynku, których w żaden sposób nie da się zobrazować na rysunkach technicznych, dotyczą one w przeważającej mierze warunków ich wykonania oraz niezbędnych danych materiałowych oraz konstrukcyjnych. Zamieszczane są tam również dane inwestora oraz instytucji, która projekt zatwierdziła a także informacje dotyczące miejsca wznoszenia tego obiektu. Po spojrzeniu w opis techniczny budowlany monter powinien umieć dokładnie określić stan danego budynku.

 

Statyka budowli - jest dziedziną, która zajmuje się wyznaczaniem reakcji podpór oraz sił wewnętrznych, które powstają na skutek działania obciążeń zewnętrznych a także ciężaru własnego na konstrukcję budowlaną. Podstawowe założenia statyki budowli to: materiał liniowo sprężysty, przemieszczenia są bardzo małe w porównaniu z wymiarami układu, więzy są idealne, układ jest geometrycznie niezmienny. 

 

Mechanika budowli - jest dziedziną, która ma na celu określenie warunków, które spełniać powinny elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu, aby mogły one odpowiadać swemu przeznaczeniu pod względem  zarówno sztywności, wytrzymałości jak i stateczności. Przedstawione zagadnienia czyli mechanikę budowli oraz jej elementy możemy podzielić na dwie zasadnicze dyscypliny: mechanikę ciała odkształcalnego (wytrzymałość materiałów) a także mechanikę ciała sztywnego (statyka). Z zagadnieniami tymi na co dzień obcują architekci, inżynierowie oraz studenci kierunków technicznych.

 

Obliczenia wytrzymałościowe (obliczenia techniczne) – jeden z rodzajów obliczeń technicznych stosowanych w budownictwie. Wytrzymałość materiałów jest dziedziną wiedzy inżynierskiej i zarazem częścią inżynierii mechanicznej, która zajmuje się opisem zjawisk jakie zachodzącą w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach, które poddawane są zewnętrznym obciążeniom. Obliczenia wytrzymałościowe maja na celu sprawdzić wytrzymałość materiałów stosowanych do stawiania przeróżnych budowli i konstrukcji. Praktycznym zadaniem badania wytrzymałości czyli robienia obliczeń wytrzymałościowych materiałów jest określenie stanu wytężania tych materiałów na podstawie specjalnych obliczeń.

 

Obliczenia wytrzymałościowe – jeden z rodzajów obliczeń technicznych stosowanych w budownictwie. Wytrzymałość materiałów jest dziedziną wiedzy inżynierskiej i zarazem częścią inżynierii mechanicznej, która zajmuje się opisem zjawisk jakie zachodzącą w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach, które poddawane są zewnętrznym obciążeniom. Obliczenia wytrzymałościowe maja na celu sprawdzić wytrzymałość materiałów stosowanych do stawiania przeróżnych budowli i konstrukcji. Praktycznym zadaniem badania wytrzymałości czyli robienia obliczeń wytrzymałościowych materiałów jest określenie stanu wytężania tych materiałów na podstawie specjalnych obliczeń.

 

 

Pozwolenie na budowę - jest dokumentem urzędowym, który zezwala na rozpoczęcie a także prowadzenie budowy. Pozwolenie na budowę wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki przez odpowiedni organ i na jej podstawie można również wykonywać inne roboty budowlane obiektu budowlanego innego niż sama budowa. Aby jednak rozpocząć roboty budowlane nie wystarczy sama decyzja. Jest kilka warunków, które muszą zostać spełnione aby to nastąpiło. Decyzja powyższa musi stać się decyzją ostateczną a także co najmniej siedem dni przed planowanym rozpoczęciem robót, musi zostać powiadomiony o tym odpowiedni organ nadzoru budowlanego.

 

Pozwolenie na budowę zamienne - wymagane jest wówczas kiedy mamy do czynienia z istotnymi odstąpieniami od zatwierdzonego projektu budowlanego.  

 

Adaptacja projektu budowlanego - jest niejako dostosowaniem zakupionego gotowego projektu a raczej wydawnictwa oznaczonego numerem ISBN, które musi zostać zaadaptowane przez inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane lub architekta. Osoba która adaptuje bierze za dany projekt odpowiedzialność. Bardzo często typowego, gotowego projektu nie da się złożyć w Urzędzie i konieczna jest jego adaptacja. W ramach adaptacji projektu budowlanego należy wykonać projekt zagospodarowania działki, projekt charakterystyki energetycznej wraz z analizą wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sporządzić opinię geotechniczną i dostosować projekt do warunków gruntowych i środowiskowych panujących w danym rejonie, wprowadzić zmiany do projektu jeśli klient takowe zechce a na końcu uzyskać komplet wymaganych dokumentów.

 

Sprzedaż gotowego projektu – projekt gotowy jest projektem przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania. Projekt taki po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może być uznany za projekt architektoniczno-budowlany, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego. Projekt w rozumieniu tego artykułu jest częścią projektu budowlanego, który jest zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę. Na stronie tej znajdziesz ofertę sprzedaży gotowego projektu budowlanego.

 

Sprzedaż gotowego (typowego) projektu – projekt gotowy jest projektem przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania. Projekt taki po adaptacji do warunków konkretnej inwestycji, może być uznany za projekt architektoniczno-budowlany, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego. Projekt w rozumieniu tego artykułu jest częścią projektu budowlanego, który jest zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę. Na stronie tej znajdziesz ofertę sprzedaży gotowego projektu budowlanego.

 

Zgłoszenie budowy -  aby rozpocząć prace budowlane w pierwszej kolejności należy zatrudnić kierownika budowy. Kolejną rzeczą jaką należy zrobić, z minimalnie siedmio dniowym wyprzedzeniem, należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Do zgłoszenia rozpoczęcia budowy nieodłącznym elementem są odpowiednie dokument, które należy dołączyć i tak odpowiednio są to oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że przyjął obowiązek kierowania zgłaszaną budową wraz z kserokopią jego uprawnień do powyższego kierowania i aktualne na dany moment zaświadczenie o wpisie kierownika do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa a także ostateczną decyzję administracyjną w przedmiocie pozwolenia na budowę.

 

Projekt budowlany – zbiór dokumentów oraz projektów, pewnego rodzaju opracowanie polegające prawnemu zatwierdzeniu. Projekt budowalny zatwierdzony przedstawia plan konkretnej inwestycji budowlanej, której to forma oraz zakres określone są w rozporządzeniu. Projekt budowalny jest częścią dokumentacji całej budowy. Jego zawartość została określona w ustawie Prawo budowlane. Bardzo istotne jest to aby projekt budowlany został sporządzony zgodnie z warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Projekt wykonawczy - jest rozwinięciem a także uzupełnieniem projektu budowlanego. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego projekt wykonawczy został wymieniony jako element dokumentacji projektowej, który służy do opisu przedmiotu zamówienia na dokonanie robót budowlanych.Według powyższego rozporządzenia projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Należy dodać, że projekty wykonawcze zawierają rysunki, które uwzględniają specyfikę zamawianych robót.

 

Projekt konstrukcyjny - jest istotną częścią projektu budowlanego oraz wykonawczego. Zawiera zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

 

Projekt architektoniczny – jest projektem obiektu budowlanego, który jest częścią składową projektu budowlanego. Pojęcie projektu architektonicznego zwanego też architektoniczno-budowlanym zdefiniowano w ustawie Prawo budowlane i według tej ustawy jest to projekt określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe. Wszystkie te elementy ukazują zasady nawiązania do otoczenia.

 

Projekt instalacji sanitarnej – instalacja sanitarna jest zespołem różnego rodzaju budowlanych instalacji zarówno we wnętrzu budynku jak i na zewnątrz  w zakresie mediów takich jak gaz, powietrze i woda. Projekt instalacji sanitarnych obejmuje określenie części składowych instalacji sanitarnych i tak na instalację sanitarną składają się między innymi: instalacja kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, technologicznej), instalacja wodna (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej), instalacja klimatyzacji, instalacja gazowa czy instalacja spalinowa.

 

Projekt instalacji ogrzewania – jest podstawą założenia, zamontowania ogrzewania centralnego w domu. Teoretycznie nie istnieje żaden gotowy projekt instalacji ogrzewania, jaki można byłoby zastosować bez zmian i modyfikacji. Projekt instalacji centralnego ogrzewania zawierać powinien między innymi rysunek źródła ciepła oraz grzejników i przewodów, na których muszą być oznaczone przede wszystkim wielkość oraz moc cieplna grzejników a także rzuty kondygnacji, które mają być ogrzewane wraz z narysowanymi grzejnikami, przewodami oraz szafkami rozdzielczymi lub pionami.

 

Projekt instalacji kanalizacyjnej – jak powszechnie wiadomo instalacja kanalizacyjna służy odprowadzaniu ścieków. Ścieki w każdym domu powstają w wc i łazience – w natryskach, wannach, umywalkach, bidetach, klozetach oraz w kuchni – w zmywarce czy w zlewozmywaku. Każdy z wyżej wskazanych elementów sanitarnych jest swoistym źródłem powstawania ścieków. Projekt instalacji kanalizacyjnej musi zawierać wskazanie pionów czy kondygnacji domu wraz z wyszczególnieniem przyborów sanitarnych i ich przyłączeń na każdym z nich.

 

Projekt instalacji wodociągowej -  jeden z projektów niezbędnych w trakcie prowadzenia budowy domu czy budynku. Projekt instalacji wodociągowej zwanej również potocznie instalacją wodna to układ połączonych ze sobą armatur, przewodów a także urządzeń doprowadzających wodę do wybranych pomieszczeń. Zamontowanie instalacji wodociągowej w domu jest o wiele mniej skomplikowane aniżeli montaż instalacji na  przykład elektrycznej. Wykonawca instalacji wodnej nie wymaga specjalistycznych uprawnień jednak lepiej nie układać przewodów instalacji wodociągowej samodzielnie.

 

Projekt budowlany zamienny – dość powszechnym zjawiskiem jest wprowadzanie zmian w projektach budowlanych. Nie dotyczy to jedynie klientów indywidualnych a wręcz przeciwnie często instytucjonalnych. W dużej ilości przypadków zmiany takie wiążą się z wykonaniem projektu budowlanego zamiennego. Zmian w przeważającej ilości przypadków dokonuje architekt, który takowy projekt wymagający zmiany sporządził. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa z projektem budowlanym zamiennym spotkasz się wówczas, gdy w trakcie prac budowlanych odstąpisz od zatwierdzonego projektu budowlanego.

 

Projekt zagospodarowania terenu – dokument będący częścią całego projektu budowlanego, tuż obok projektu właściwego. Projekt zagospodarowania terenu jest niezbędny do uzyskania odpowiedniego pozwolenia oraz rozpoczęcia prac na budowie. Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać przede wszystkimsieci uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, miejsce składowania odpadów oraz układ zieleni. Dokument ten zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach zagospodarowania terenu.

 

Projektowanie sieci kanalizacyjnej -  jest systemem koryt, kolektorów i rur, który służy do odprowadzania ścieków sanitarnych lub ścieków deszczowych lub  zarówno sanitarnych jak i deszczowych - kanalizacja ogólnospławna. Sieć kanalizacyjną można podzielić na zewnętrzną oraz wewnętrzną. Projektowanie sieci kanalizacyjnej polega na skonstruowaniu jej przewodów i pomp a także wyżej wspomnianych elementów do odprowadzania ścieków w taki sposób aby z miejsc w których powstały docierały do oczyszczalni ścieków.

 

Projektowanie sieci wodociągowej -  jest układem przewodów wodociągowych, która znajdującą się poza budynkami odbiorców, zaopatrujących ludność lub zakłady produkcyjne w wodę. Projektowanie sieci wodociągowej polega na ułożeniu wodociągów czyli zespołu w przeważającej mierze rur i odpływów w taki sposób aby do budynków docierała woda. Sieci wodociągowe możemy podzielić na rozgałęzieniowe inaczej mówiąc otwarte, pierścieniowe czyli obiegowo zamknięte oraz mieszane. Wodociągi dzielą się również na inne grupy i tak ze względu na zasięg terytorialny wyróżniamy centralny, lokalne, grupowe obejmujące kilka jednostek osadniczych lub zakładów przemysłowych, wieloprzestrzenne oraz okręgowe. Z kolei podział ze względu na ciśnienie rozróżnia wodociągi ciśnieniowe oraz ciśnieniowo grawitacyjne. Istnieją jeszcze inne podziały sieci wodociągowych. 

Udostępnij na swojej tablicy ...Share on Google+Share on Facebook
Facebook